Tier 1: Kater, kastriert, nicht gechippt

Tier 2: Kater, kastriert, gechippt

Tier 3: Katze, kastriert, gechippt

Tier 4: Kater, kastriert, gechippt

Tier 5: Katze, kastriert, gechippt

Tier 6: Kater, kastriert, gechippt

Tier 7: Katze, kastriert, gechippt

Tier 8: Kater, kastriert, gechippt

Tier 9: Katze, kastriert, nicht gechippt

Tier 10: Katze, kastriert, nicht gechippt

Nach oben